چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

سخنان بزرگترین فیلسوف تاریخ ، استاد علامه فیلسوف حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


میهن، باید گهواره و آرامشگاه ما برای بالندگی و شادمانی باشد. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ، آزادیخواه و آبادگرند نه کشتارگر ... حکیم ارد بزرگ

میهن دوستان ناب ، کسانی هستند که برای آبادی و آزادی آن ، فداکاری و کوشش می کنند. حکیم ارد بزرگ

میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ

اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ

عشق به میهن ، همچون دلبستگی فرزند است به مادر و عشق به آزادی ، همچون دلدادگی است به آموزه های پدر. حکیم ارد بزرگ

نواهای غمناک ، بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند. حکیم ارد بزرگ

نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است. حکیم ارد بزرگ

یاران سوگوار خویش را ، تنها نگذاریم ، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه، کشورهای پیشرفته و نیرومند، مردمی شاد دارند. حکیم ارد بزرگ

واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است. حکیم ارد بزرگ

سخن مهر آمیز و دلگرم کننده ، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد. حکیم ارد بزرگ

براستی دلدادگی نامیراست. حکیم ارد بزرگ

فلسفه عشق چیست ؟ بازی و پایکوبی سرشاخه های تشنه رشد گیتی است در درون ما . حکیم ارد بزرگ

عشق یگانه است ، در درون آدم عاشق، رستاخیز و توفانی بزرگ برپاست. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگعشق ، همان کشش آهنربایی درون ماست ، که آدمی را ناخودآگاه، بسوی دوست داشتنی ترین چیز می کشاند. حکیم ارد بزرگ

از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ

درود بر آیندگان ، مردم آگاهی که می آیند و پیشرفت را به ارمغان می آورند. حکیم ارد بزرگ

آباد سرزمینی که در آن، آزادی و شادی باشد. حکیم ارد بزرگ

آموختن روش های بهتر زیستن از دیگر سرزمین ها، ناشایست نیست. حکیم ارد بزرگ

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد. حکیم ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ، نیستی بهمراه دارند. حکیم ارد بزرگ

پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام ، جایی ندارد. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست. حکیم ارد بزرگ

همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای بهروزی ، کوشش کنید. حکیم ارد بزرگ

هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ، نمی تواند سختی ها را از پیش پایمان بردارد. حکیم ارد بزرگ

آسیب دیده ، همیشه درهای آرزوهایش ، کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید ، که زندگی ما را دگرگون می سازد. حکیم ارد بزرگ

با بدیهای دیگران ، دل خویش را به سیاهی نکشیم ، همواره نگاهمان ، به راستی باشد و مهربانی. حکیم ارد بزرگ

ترس از جدایی ، جدایی به بار می آورد. حکیم ارد بزرگ

آدم افسرده و ناامید ، ارزش توان و نیروی خویش را از یاد برده است ، باید به او کمک کرد ، تا دوباره خود و آرمانش را باز یابد. حکیم ارد بزرگ

ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند. حکیم ارد بزرگ

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه ، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. حکیم ارد بزرگ

آزادی، به هیچ سرزمینی پیشکش نشده است . برای داشتن آزادی باید لیاقت آن را داشت. حکیم ارد بزرگ

آزادی، در نهایت فساد را از بین می برد و پویش و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. حکیم ارد بزرگ

سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد. حکیم ارد بزرگ

شکست ، بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی. حکیم ارد بزرگ

شکست و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد. حکیم ارد بزرگ

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن. حکیم ارد بزرگ

شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند. حکیم ارد بزرگ

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگ

چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان نگاه داریم. حکیم ارد بزرگ

آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند. حکیم ارد بزرگ

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. حکیم ارد بزرگ

بخش مهمی از ادب آدمی، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است. حکیم ارد بزرگ

آنکه باج می گیرد ، زندگیش بسیار کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

اگر هنجارها ، قوانین و کارآگاهان سست باشند ، همان بهتر که باج را بدهی. حکیم ارد بزرگ

بزهکاران کوچک ، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. حکیم ارد بزرگ

تا چیزی از دست ندهی ، چیز دیگری بدست نخواهی آورد ، این یک هنجار و قانون همیشگی است. حکیم ارد بزرگ

فروتنی و غرور بیجا ، به یک اندازه چندش آور هستند. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


دریاها نماد فروتنی هستند ، در نهان خود ، کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ، ولی هیچ گاه ، آن را به رخ ما نمی کشند. حکیم ارد بزرگ

غرور و فروتنی ، هر دو بخشی از نیازهای آدمی هستند. حکیم ارد بزرگ

فروتنی به جا و درست ، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند. حکیم ارد بزرگ

فروتنی در برابر گردن کشان ، نادرست است. حکیم ارد بزرگ

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای ، او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. حکیم ارد بزرگ

آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. حکیم ارد بزرگ

 Orod The Great، حکیم ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ مشهورترین فیلسوف، عکس حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان کیست، بزرگترین فیلسوفان جهان، بزرگترین فیلسوف تاریخ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف های جهان، بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم ارد بزرگ, علامه حکیم ارد بزرگ , orod the great, علامه ارد بزرگ


واژه های سرچ شده در این وبلاگ : بزرگترین فیلسوف جهان کیست , بزرگترین فیلسوفان جهان , بزرگترین فیلسوف تاریخ  , بزرگترین فیلسوف جهان , بزرگترین فیلسوف های جهان , بزرگترین فیلسوف معاصر جهان , فیلسوفان بزرگ جهان , جمله بزرگترین فیلسوف جهان حکیم اردە , بزرگ ترین فیلسوف دنیا , فیلسوف جهان , فلاسفه جهان , تصاویر از برترین فیلسوفان دنیا , فیلسوف تاریخ , برزگترین فیلسوفان جهان , برترین فیلسوف تاریخ , فیلم تصویری از سخنان فیلسوفان دنیا , فیلسوف بزرگ ایران , بزرگترین فیلسوف ایران , فیلسوف معاصر ایرانی , فیلسوف المانی قرن چهاردهم  , بزرگترین فلسفه دان دنیا , بزرگترین فیلسوف زنده جهان , تصویرهایی ازسخنان دانشمندان مثبتگرای غرب , بزرگتری فیلسوف جهان , معروفترین فیلسوف جهان , بزرگترین فیلسوفان ایران وجهان , بزرگترین غیلسوفان جهان , فیلسوفان جهان , بزرگترین.فلسفه.دان , فیلسوفان مشهور جهان , فیلسوفان معاصر جهان , بزرگترین فلاسفه جهان , بزرگترین شخصیت فلسفی معاصر , بزرگترین فللسفه دنیا , بزرگترین فیلسوفان , فیلسوف بزرگ اسکاتلند , معروف ترین فلسفه دان ها , استاد عالیقدر حکیم ارد بزرگ  , عکس نوشته های حکیم آرد بزرگ  , مجتبی شرکا , مجتبی شرکاء , عکس بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم اردبزرگ  , ارد بزرگ  , بیوگرافی حکیم ارد بزرگ  , سردیس ارود بزرگ  , زندگینامه حکیم ارد بزرگ  , حکیم ارد بزرگ کیست  , بیوگرافی ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ , ارد , جملات قصار در مورد محیط زیست , سخنان بزرگان در مورد عید نوروز , تات حکیم , سخنان بزرگان درباره محیط زیست , جملات بزرگان درباره مخیط زیست , کتاب سرخ ارد بزرگ , سخنان ارزشمند محیط زیستی , عکس تئاتری های شیروان , بیگرافی رازق مامون , بیو گرافی بابر شاه , ارد بزرگ یا شیطان بزرگ , احمد شاه مسعود حکیم ارض بزرگ , سخن فیلسوفان درباره عید , شعرهای خودبینی , مجسمه فیلسوف فلاسفه تندیس سایت , مشهدطرقی , رود اترک , حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا  , شهد شیرین بوسه  , عاطفه بوستانی , سخنان بزرگان در مورد محیط زیست , سخنان بزرگان در مورد عید , نظریه ارد بزرگ درباره  , سخنان پندآموزازبزرگان , تصویر پرتره چهره فلاسفه بزرگ , سخنان بزرگان در مورد ترس , بزرگترین سیل در دنیا و ایران , مجتبی شرکا , گزیده سخنان روحانی در مورد محیط زیست , نامهربانی با طبیعت جملات در , سردیس بزرگان خارجی  , تائوئیزم , مستند زندگی فیلسوفان بزرگ , اسمس درموردمحیط زیست , جملات درمورد محیط زیسنپک ,  ارد بزرگ  , آزمایشگاه حکیم کرج  , بیو گرافی حکیم ارد بزرگ  , مدیر برنامه های اردبزرگ , بهترین جمله نوشته محیط زیستی , حسین سعادت نژاد , سعید رضایی طرقی کیست  , بیو گرافی ارد بزرگ , زندگی نامه بزرگمهر ,  orod the great , بزرگ ترین اندیشمند جهان , جملات بزرگان از سیزده بدر و محیط زیست , زندگی نامه حکیم اد بزرگ , حکیم اد بزرگ , سخن بزرگان راجع به انسان بی قید و بند و بی حیت , سخن بزر گان برای عید نوروز , اندیشه های نو و شگفت , حکیم ارد  , جملات زیبا در مورد محیط زیست , بزرگترین فیلسوفان جهان , مجموعه فرهنگی سرای عطار , جملات نویسندگان در مورد محیط زیست , جمله در مورد محیط زیست , زندگینامه آرد بزرگ , نیچه ویکی پدیا
The Greatest Philosopher of the World , The world's greatest philosophers , The Greatest Contemporary Thinker , The greatest contemporary philosopher , Greatest contemporary genius , Hakim Great Orod The Greatest Philosophers Of The World , OROD The Great , The Greatest Philosophers of All Time , The world's largest thinker , Best Philosophers in the World ,  the greatest philosopher of all time , Top Ten Greatest Philosophical Quotes  , The Great Philosophers , hakim orod bozorg , World philosophers , The father of modern philosophy , Father of philosophy


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
 X 
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد